دانشگاه ارومیه

1- مراجعه دانشجو به بنیاد شهید و امور ایثارگران و دریافت معرفی نامه خانواده شهید و ایثارگر

2- مراجعه دانشجو ستاد شاهد دانشگاه جهت تشکیل پرونده آموزشی با ارائه معرفی  نامه بنیاد شهید و اثارگر  به کارشناس آموزشی ستاذ شاهد

3- تکمیل فرم مشخصات دانشجوی کارشناسی و یا فرم مشخصات دانشجوی کارشناسی ارشد

4- تشکیل پرونده توسط کارشناس آموزشی ستاد شاهد