دانشگاه ارومیه

1- درخواست تالیف یا ترجمه کتاب به معاونت پژوهشی

2- استعلام کتابهای ترجمه از مرکز نشر توسط انتشارات پس از تصویب دانشکده

3- داوری کتاب در دانشکده در حوزه معاونت پژوهشی با هماهنگی گروه

4- ویراستاری علمی کتاب در دانشکده با هماهنگی انتشارات

5- ویراستاری ادبی کتاب با هماهنگی توسط انتشارات با دانشکده ادبیات

6-  تهیه فایل نهایی کتاب بصورت PDF در حجم کمتر از 13MB به همراه پرینت کامل

7- تهیه فیپای کتاب  یا شماره رده بندی توسط انتشارات

9- استعلام قیمت چاپ توسط انتشارات

10- قرارداد مشارکت با مولف جهت چاپ کتاب توسط انتشارات

11- قرارداد با لیتوگرافی توسط انتشارات

12- چاپ کتاب در دو نوع کاغذی ، الکترونیکی توسط لیتوگرافی با هماهنگی انتشارات

13- توزیع و پخش کتاب توسط انتشارات