دانشگاه ارومیه

1- پس از تهیه کتابهای خریداری شده اکتابها ددر قسمت اموال کتابخانه مهر زده شده ، کدگذاری می شوند و در دفاتر ثبت می گردند.

2- سپس در بخش خدمات فنی و فهرست نویسی شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک)  مشخص شده