دانشگاه ارومیه

1- کاتالوگ های ارسالی ناشران از طریق پست الکترونیکی به دانشکده ها ارسال می شود

2- کاتالوگ ها روی میز توزیع کتابخانه های دانشکده ها قرار داده می شود.

3- دانشجویان کتابهای مورد نیاز را روی کاتالوگها جهت پیشنهاد خریدعلامتگذاری می نمایند.

4- در صورتیکه کتاب مورد نظر در کاتالوگها نباشد نام کتاب را در فرم انتخاب و پیشنهاد کتاب می نویسند.

5- در کتابخانه مرکزی کتابهای مورد نیاز دانشجویان در دفتر پیشنهاد و خرید کتاب توسط کتابدار ثبت می شود.

6- پس از جمع آوری پیشنهادات ، کتابها چک می شوند و در صورتیکه تکراری نبوده و بودجه لازم تامین باشد فهرست خرید کتاب تکمیل می گردد.

7- کتابهای انگلیسی در صورتیکه  نتوان بصورت ebook تهیه نمود در لیست پیشنهادات قرار می گیرند.

7- به هنگام برگزاری نمایشگاه  بین المللی کتاب ، لیست کتابهای مورد نیاز به ناشران داده می شود تا تهیه شود.

8- کتابداران دانشکده ها و کتابخانه مرکزی ببه همراه کارپرداز مربوطه براساس بودجه تعیین شده مشخص می شوند و با برگه ماموریت جهت خرید کتاب به نمایشگاه مراجعه می کنند.