دانشگاه ارومیه

بعد از بررسی نیاز های دانشجویان و یا بر اساس تقاضای دانشجویان دوره های مد نظر تعریف می شوند ( سرفصل دوره، مدت زمان، امکان ارایه مدرک) سپس با استاد مدنظر هماهنگی های لازم صورت می گیرد و در نهایت اطلاع رسانی های لازم صورت می گیرد. بر اساس محتوای دوره سایت کامپیوتری مجهز می گردد.