دانشگاه ارومیه

1- دانشجویان  می بایست با مراجعه  حضوری  به پردیس دانشگاهی ، مشخصات خود را جهت استفاده از منابع علمی  تحویل دهند.

2- این اطلاعات  از طریق پست الکترونیکی به آدرس  urmiaricest@urmia.ac.ir ارسال می گردد. 

3- نحوه استفاده از منابع اطلاعات علمی به دانشجویان آموزش داده می شود.