دانشگاه ارومیه

1-  دریافت اطلاعات کامل دانشجویی از برنامه سما توسط کارشناسان آموزش

2-  تعریف نام کاربری و رمز عبور برای هر دانشجو، ارسال فایل درخواستی به واحد فناوری اطلاعات،

3- در برخی موارد مانند ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دریافت ایمیل دانشگاهی، دانشجویان به صورت حضوری مراجعه می نمایند که بعد از دریافت اطلاعات شخصی، فایل مزبور به واحد فناوری اطلاعات ارسال می گردد