دانشگاه ارومیه

1- مراجعه دانشجو و ارائه فیش های واریزی به کارشناس اداره بورس و وام

2- کنترل فیش های واریزی دانشجو توسط کارشناس بورس و وام از طریق سامانه صندوق رفاه

3- در صورت مغایرت بدهی ، نامه تسویه حساب کلی از سامانه صندوق رفاه ، توسط کارشناس بورس و وام برای دانشجو صادر می گردد.

4- اطلاعات کلی دانشجو توسط فرم 12 (اعلام میزان کل بدهی) به صندوق رفاه ارسال می گردد.

5-اعلام میزان کل بدهی توسط فرم 3 برگه در اداره رفاه توسط یکی از کارشناسان تکمیل و سپس یکی از فرم ها به اداره کل اموزش و یک نسخه به دانشجو و نسخه نهایی به صندوق رفاه ارسال می گردد.

توضیح اینکه در صورت واریزی بانک ملی توسط دبیرخانه حوزه معاونت دانشجویی به تهران ارسال و در صورت واریزی توسط بانک تجارت بصورت online توسط سامانه سیستم فاز 2 به تهران ارجاع می شود.