دانشگاه ارومیه

1- مراجعه دانشجو  به اداره بورس و وام  به همراه برگه تسویه حساب دانشجو

2- کنترل اطلاعات پرونده مالی دانشجو در سایت صندوق رفاه

3- اطلاعات مربوط به خوابگاه و وام ها و واریز 10% کل وام ودیعه مسکن

4- در صورت وجود عدم بدهی برگه تسویه حساب  امضا می گردد و به دانشجو تحویل می گردد.

5- در صورت وجود بدهی یک دفترچه اقساط برای کل بدهی دانشجو با دریافت رسید صادر می گردد.

6- دانشجو با امضای رسید اخذ دفترچه بازپرداخت  آن را تحویل می گیرد.