دانشگاه ارومیه

1- تکمیل فرم پروپوزال توسط دانشجوی دکتری تخصصی

2- طرح آن در گروه آموزشی

3- تصویب کلیات پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

4- برگزاری دفاع از پروپوزال

5- اعمال اصلاحات لازم در پروپوزال

6- تصویب نهایی پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

7- ارسال پروپوزال و صورت جلسه دفاع از پروپوزال به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تصویب

8- تصویب و صدور حکم قبولی پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مدت زمان انجام کار 2 ماه می باشد.