دانشگاه ارومیه

1- تکمیل برگ درخواست دانشجو و تحویل آن به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

2- تائیئ درخواست توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی و تحویل آن به استاد راهنما

3- تائید آن توسط استاد راهنما

4- تائید توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده

5- تائید توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه