دانشگاه ارومیه

1- تکمیل برگ درخواست دانشجو به منظور درخواست مرخصی و تحویل آن به مدیر گروه

2- تائید مدیر گروه

3- تائید تحصیلات تکمیلی دانشکده

4- تائید تحصیلات تکمیلی دانشگاه