دانشگاه ارومیه

1- تکمیل برگ درخواست دانشجو به منظور حذف درس توسط دانشجو و تحویل آن به مدیر گروه

2- تائید مدیر گروه

3- تائید سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

4- تائید مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مدت زمان انجام کار 1 هفته می باشد.