دانشگاه ارومیه

1- تکمیل برگ درخواست مجوز تمدید سنوات تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری توسط دانشجو

3- تائید استاد راهنما همراه با ذکر دلایل تمدید سنوات

4- بررسی توسط گروه آموزشی مربوطه جهت موافقت یا رد آن

5- ارجاع به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در صورت موافقت

6- ارجاع به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت موافقت

مدت انجام فرآیند دو هفته می باشد.