دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : برگزاری برنامه در زمینه فعالیت آموزشی، ترویجی، پژوهشی، ارتباط باصنعت و اردو، نشریه، برگزاری نمایشگاه

1- تکمیل فرم درخواست برنامه و تائیید استاد مشاور در صورت نبودن استاد مشاور مدیر گروه اموزشی مربوطه تائیید میکند

2- بررسی توسط کارشناس انجمنهای علمکی دانشجویی 

3-  در صورتیکه برنامه درون دانشکده ای باشد با امضای مدیر فرهنگی برگزار میشود و در صورتیکه دانشگاهی باشد در کمیته حمایت و نظارت بر انمنهای علمی دانشجویی بررسی میشود

4- مقررات مورد عمل ائین نامه انجمنهای علمی دانشجویی

5- هماهنگی برای اقلام مورد نیاز سالن آمفی تئاتر و کلاس با مکاتبه با دانشکده تامین میشود

6- اقلام مورد نیازی که باید از بیرون تهیه شود از طریق کارپرداز تهیه میشود

7- مکاتبه با دانشکده ها و کارپرداز حداقل باید 72 ساعت قبل از شروع برنامه باشد