دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : انتخاب شورای مرکزی در راستای انسجام و ساماندهی بهتر فعالیت های کانونها

اطلاع رسانی و تبلیغات در سطح دانشگاه و اعلام بازه زمانی جهت ثبت نام در کاندیداتوری شورای مرکزی کانون موردنظر (10 روز)

دریافت و تکمیل فرم ثبت نام  و تکمیل فرم استعلام آموزشی  (1 ساعت)

استعلام کمیته انضباطی توسط کارشناس مربوطه (3 روز)

اطلاع رسانی و دعوت از شورای عمومی کانون جهت برگزاری انتخابات  (2 الی 3 ساعت)

تشکیل شورای مرکزی کانون توسط افراد منتخب با اکثریت آراء با تأیید مدیر فرهنگی