دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : انجام فعالیت های فرهنگی، مذهبی، هنری و اجتماعی

1- تکمیل فرم درخواست و تنظیم اساسنامه کانون مربوطه

2- بازبینی و تأیید کارشناس مربوطه

3- طرح در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

4- در صورت تأیید درخواست ارائه شده، مجوز فعالیت در حوزه امور کانونها و استفاده از امکانات معاونت فرهنگی صادر می گردد.

5- تنفیذ مسئولیت کانون به اعاضای هیئت مؤسس با تأیید مدیر فرهنگی