دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند: هماهنگی هر چه بیشتر دانشگاههای استان در برگزاری برخی از مناسبت های خاص فرهنگی و سامان دهي فعاليت ها ،  استفاده دانشگاهها از فضا و امکانات یکدیگر جهت صرفه جویی اقتصادی ، بهره بردن دانشگاهها از تجربیات فرهنگی یکدیگر ، بالا رفتن تعامل فرهنگی بین دانشگاهها ، بالا بردن تأثیر برنامه های فرهنگی و گسترش آن در سطح شهر و استان

1- شناسائی اعضاء و ارسال دعوتنامه

2- تشکیل جلسه جهت بررسی موضوع برنامه فرهنگی و همفکری برای اجرای مطلوب آن که به ریاست دانشگاه ارومیه و به میزبانی دانشگاههای مختلف (به صورت دوره ای) برگزار می گردد.

3- تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به وزارت علوم همراه با مستندات (صورتجلسه به اعضای جلسه نیز ارسال می گردد.)

4- اجرایی کردن مصوبات جلسه توسط تمامی دانشگاههای استان

5- همچنین تمامی ابلاغیه ها و نامه های دریافتی توسط دانشگاه ارومیه به دیگر دانشگاههای استان نیز ارسال می گردد.