دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند:  ارتباط فرهنگی بین حوزه معاونت فرهنگی و رابطین خوابگاههای دانشجویی ، شناسائی مشکلات فرهنگی خوابگاهها و رفع آنها ، انجام اقدامات فرهنگی در خوابگاههای دانشجویی جهت ایجاد فضای مناسب فرهنگی و مذهبی

1- شناسائی مشکلات موجود در خوابگاهها توسط دانشجویان

2- انتقال مشکلات شناسایی شده به رابطین فرهنگی خوابگاهها

3- تشکیل جلسه کارشناس فرهنگی خوابگاههای دانشجویی با رابطین فرهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم

4- هماهنگی با مسئولین فرهنگی دانشگاه جهت انجام اقدامات لازم  در راستای رفع مشکلات موجود و ایجاد فضای مناسب فرهنگی در خوابگاههای دانشجویی