دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند :  تبیین و ترویج معارف اسلامی، هنری، فرهنگی،اجتماعی و سیاسی در سطح دانشگاه

1- تکمیل  فرم درخواست

2- تایید کارشناس مربوطه و در صورت لزوم بازبینی و اعمال اصلاحات لازم

3- ارائه جهت طرح در شورای فرهنگی

4- در صورت تأیید شورای فرهنگی، مصوبات به اطلاع متقاضی می رسد

5- پیگیری درخواست جهت هماهنگی اقلام و امکانات از قبیل چاپ بنر،هماهنگی مکان و سرویس و ...

6- گزارش برنامه به صورت مستند و تفصیلی ارائه گردد.