دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند:  بررسی ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی-آزمایشی

1- دریافت نامه مربوط به ارتقاء رتبه و یا تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی

2- مراجعه حضوری به کارشناس کمیسیون تخصصی ماده (1) جهت دریافت مدارک و مستندات مربوطه و تکمیل و تشکیل پرونده ( ارائه توضیحات لازم به متقاضیان توسط کارشناس)

3- تشکیل جلسه کمیسیون تخصصی ماده (1) جهت بررسی پرونده ها ( جلسات معمولا سه هفته یکبار برگزار می شود.)

4- ارسال جواب نامه ارتقاء به رئیس دانشکده و جواب نامه تبدیل وضعیت به رئیس دبیرخانه جذب دانشگاه