دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : اطلاع رسانی در وب سایت دانشگاه

1- ارسال نامه های مربوط به وب سایت از طرف ریاست دانشگاه و یا دانشکده ها و معاونت ها به مدیریت فناوری اطلاعات .

2- ارجاع نامه های به کارشناس مسئول فناوری اطلاعات جهت درج در وب سایت دانشگاه .

3- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات با توجه به محتوای نامه (تعریف لینک ، فراخوان مقاله ، اطلاعیه و خبر ، ایجاد صفخه جدید) اقدام به درج اطلاعات در وب سایت می نماید.