دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : افزایش سهمیه استفاده از اینترنت طبق دستورالعمل فناوری اطلاعات

1- اعضای هیئت علمی ، دانشجویان دکتری و پرسنل دانشگاه درخواست افزایش سهمیه حجمی استفاده از اینترنت  خود را توسط کارشناس کامپیوتر دانشکده و یا معاونت و یا بصورت تلفنی  اعلام می نمایند.

2- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات در صورت تائید مدیریت فناوری اطلاعات ، حجم استفاده از اینترنت را برای فرد موردنظر مطابق دستورالعمل تعریف شده برای هر گروه  توسط مدیریت فناوری اطلاعات افزایش می دهد.