دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند: استفاده از پست الکترونیکی دانشگاه

1- ارسال نامه درخواست فعال سازی پست الکترونیکی با عنوان اداره ، معاونت ، دانشکده ، سمینار و یا همایش توسط مدیر و یا معاونت و یا رئیس دانشکده جهت فعال سازی سرویس پست الکترونیکی با استفاده از اتوماسیون مکاتبات به مدیریت فناوری اطلاعات

2- ارجاع مشخصات مذکور توسط مدیر فناوری اطلاعات به کارشناس مسئول فناوری اطلاعات از طریق اتوماسیون مکاتبات

3- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات پس ازتائید مدیر فناوری اطلاعات سرویس پست الکترونیکی  را برای اداره ، معاونت ، دانشکده ، سمینار و یا همایش  با نام کاربری و کلمه عبور درخواست شده فعال و  با تماس تلفنی به قسمت مربوطه اعلام می نماید. (حداکثر 5 دقیقه)