دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند: استفاده از پست الکترونیکی دانشگاه

اعضاء هیئت علمی

1- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات هنگام تعریف  نام کاربری استفاده از اینترنت  پست الکترونیکی عضو هیئت علمی را با همان نام کاربری و کلمه عبور  فعال می سازد. (حداکثر 5 دقیقه)

3- پس از این مرحله عضو هیئت علمی براحتی می تواند از  طریق لینک سرویس پست الکترونیکی  در وب سایت دانشگاه استفاده نماید.

کارکنان

1- در صورت معرفی عضو جدید توسط مدیر و یا رئیس قسمت مربوطه جهت  فعال سازی سرویس پست الکترونیکی با استفاده از اتوماسیون مکاتبات به مدیریت فناوری اطلاعات

2- ارجاع مشخصات مذکور توسط مدیر فناوری اطلاعات به کارشناس مسئول فناوری اطلاعات از طریق اتوماسیون مکاتبات

3- با مراجعه پرسنل به کارشناس کامپیوتر دانشکده و یا معاونتها

4- ارسال فرم مشخصات پرسنل جهت استفاده از سرویس پست الکترونیکی توسط کارشناس کامپیوتر دانشکده و یا معاونت به کارشناس مسئول فناوری اطلاعات از طریق پست الکترونیکی دانشگاه

5- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات پس ازتائید مدیر فناوری اطلاعات سرویس پست الکترونیکی پرسنل را با همان نام کاربری و کلمه عبور استفاده از اینترنت فعال می نماید. (حداکثر 5 دقیقه)

دانشجویان

1- دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری با مراجعه به کارشناس کامپیوتر دانشکده درخواست استفاده از  پست الکترونیکی را اعلام می نمایند. (حداکثر 1 روز)

2- کارشناسان کامپیوتر هر دانشکده  اطلاعات دانشجویان متقاضی استفاده از پست الکترونیکی در فرم استفاده از پست الکترونیکی  تکمیل و با استفاده از پست الکترونیکی به کارشناس مسئول فناوری اطلاعات ارسال می نمایند.  (حداکثر 1 روز)

3- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات پس از تائید وضعیت تحصیلی دانشجو ، برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی با همان نام کاربری استفاده از اینترنت و  برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  با نام کاربری طبق مقررات فناوری اطلاعات در سیستم پست الکترونیکی تعریف می نماید.

4- پس از فعال سازی سرویس پست الکترونیکی دانشجویان از طریق پست الکترونیکی به کارشناس کامپیوتر دانشکده اعلام می گردد.