دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند: تائید نام کاربری در Proxy server  جهت استفاده از پهنای باند اینترنت دانشگاه

اعضاء هیئت علمی

1- اعضاء جدید هیئت علمی با مراجعه به کارشناس کامپیوتر دانشکده و یا با مراجعه به مرکز فناوری اطلاعات مشخصات خود را در اختیار کارشناس مسئول فناوری اطلاعات قرار می دهد.

2- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات پس از مراجعه به برنامه کارگزینی و تائید استخدام ایشان نام کاربری و کلمه عبور را به عضو هیئت علمی اعلام می نماید. (حداکثر 15 دقیقه)

3- پس از این مرحله عضو هیئت علمی براحتی می توانید از اینترنت  دانشگاه استفاده نماید.

کارکنان

1- در صورت  معرفی عضو جدید توسط مدیر و یا رئیس قسمت مربوطه جهت استفاده از اینترنت با استفاده از اتوماسیون مکاتبات به مدیریت فناوری اطلاعات

2- ارجاع مشخصات مذکور توسط مدیر فناوری اطلاعات به کارشناس مسئول فناوری اطلاعات از طریق اتوماسیون مکاتبات

3- با مراجعه پرسنل به کارشناس کامپیوتر دانشکده و یا معاونتها

4- ارسال فرم مشخصات پرسنل توسط کارشناس کامپیوتر دانشکده و یا معاونت به کارشناس مسئول فناوری اطلاعات از طریق پست الکترونیکی دانشگاه

5- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات پس از مراجعه به برنامه کارگزینی و تائید استخدام ایشان نام کاربری و کلمه عبور را تعریف می نماید. (حداکثر 15 دقیقه)

6- سپس  از طریق تماس تلفنی استفاده از نام کاربری به  پرسنل  مذکور اعلام  و قابل ستفاده خواهد بود.

دانشجویان

1- پس از خاتمه مهلت ثبت نام دانشجویان در سیستم مدیریت آموزشی سما، کارشناس مسئول فناوری اطلاعات لیست دانشجویان ورودی سال جدید را ابه تفکیک مقطع تحصیلی استخراج و به صورت فایل text با فیلدهای نام کاربری و کلمه عبور در اختیار مدیر فناوری اطلاعات قرار می دهد. (حداکثر 1 روز)

2- اطلاعات آماده شده پس از تائید وارد سیستم می گردند. (حداکثر 1 روز)

3- کارشناسان کامپیوتر هر دانشکده نام کاربری و کلمه عبور و نحوه استفاده از آن را در اختیار دانشجویان قرار می دهند.