دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : تهیه سخت افزارهای مورد نیاز حوزه های مختلف دانشگاه

1-  درخواست خرید رایانه و سایر تجهیزات سخت افزاری توسط مدیر ، معاون و یا رئیس قسمت

2- تکمیل  فرم درخواست خرید سخت افزار  توسط کارپرداز قسمت با تائید و امضا مدیر و یا رئیس قسمت مربوطه  (1 ساعت)

3- مراجعه کارپرداز  به مرکز فناوری اطلاعات  جهت بررسی نیاز به مرکز فناوری اطلاعات  (1 ساعت)

4- تائید نیاز توسط مدیر  فناوری اطلاعات  و ارجاع درخواست خرید جهت تعیین مشخصات سیستم به کارشناس مسئول فناوری اطلاعات  (حداکثر 1 ساعت)

5- تعیین مشخصات و تکمیل فرم مشخصات سیستم  و تائید آن توسط کارشناس مسئول فناوری اطلاعات  (یک روز )

6- تحویل درخواست خرید با مشخصات تائید شده توسط فناوری اطلاعات به کارپرداز جهت خرید، 

7- خرید و تهیه سند، صدور قبض انبار و تحویل حواله انبار توسط  کارپرداز.