دانشگاه ارومیه

کار توسط مسئول آموزش و بصورت الکترونیکی با سیستم آموزشی سما انجام میگیرد.