دانشگاه ارومیه

1-مراجعه متقاضی به مسئول آموزش.

2-پرینت گواهی اشتغال به تحصیل به نام دانشجو.

3- تایید رئیس پژوهشکده.

4-درج شماره و تاریخ برای گواهی اشتغال به تحصیل.