دانشگاه ارومیه

1-مراجعه متقاضی به مسئول کتابخانه.

2-انجام عملیات عضویت در سیستم نرم افزاری

کلیه مراحل اجرای فرآیند در مدت زمان یک روز انجام می شود.