دانشگاه ارومیه

 1-ثبت اطلاعات کتاب در دفتر ثبت دستی.

2- ورود اطلاعات کتاب شناختی در سیستم نرم افزاری کتابخانه