دانشگاه ارومیه

1- تکمیل فرم درخواست خرید.

2-تایید مدیر گروه مربوطه.

3-تایید رئیس پژوهشکده.

4-انجام خرید.

5-تحویل موارد خریداری شده به انباردار.

6-تحویل دادن اموال به درخواست کننده.

7-تنظیم قبض انبار .

8-سند سازی.