دانشگاه ارومیه

1-تطابق لیست اموال در اختیار فرد منتقل شده با اموال موجود در محل کار.

2-درج اموال مورد تحول در فرم تحویل اموال .

3- تایید فرم تحویل اموال توسط تحویل دهنده، تحویل گیرنده و امین اموال.

4- ارائه فرم مذکور به اداره اموال دانشگاه.