دانشگاه ارومیه

1-ارائه فرم مربوطه و تکمیل اطلاعات خواسته شده بصورت دستی توسط دانشجو.

2-جمع آوری امضا ها از آزمایشگاه ها، مدیران گروه و قسمت های اداری پژوهشکده.

3-تایید نهایی تسویه حساب توسط رئیس پژوهشکده