دانشگاه ارومیه

1-تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی.

2-تایید مراتب توسط مدیر گروه.

3-ابلاغ به کارشناس پژوهشی توسط رییس پژوهشکده مبنی بر موافقت انجام کار و همزمان به حراست دانشگاه جهت صدور مجوز تردد.