دانشگاه ارومیه

1- تکمیل فرم  درخواست همکاری مربوطه توسط متقاضی بصورت دستی و تحویل آن به کارشناس پژوهشی .

2-ملاحظه فرم و صدور دستور توسط رییس پژوهشکده در اتوماسیون مکاتبات.

مراحل اجرای فرآیند در مدت زمان دو روز انجام می شود.