دانشگاه ارومیه

1- تکمیل فرم درخواست خدمات آزمایشگاهیتوسط متقاضی بصورت دستی و تحویل آن به کارشناس پزوهشی پژوهشکده.

2-تایید کارشناس پژوهشی و اعلام مصوب بودن طرح یا پایان نامه  در صورتی که متقاضی جزء دانشجویان مصوب و آزمایش مورد درخواست جهت طرح های تحقیقاتی مصوب باشد.

3- تایید فرم درخواست توسط مدیر گروه.

4- تایید فرم درخواست توسط ریاست پژوهشکده

5-پرداخت هزینه آزمایش توسط متقاضی.

6- ابلاغ انجام آزمایش به کارشناس آزمایشگاه جهت اجرا.

7-ارائه گزارش و نتایج آزمایش توسط کارشناس به رئیس پژوهشکده

مراحل انجام فرآیند در صورت تسریع در مدت زمان سه روز انجام می شود.