دانشگاه ارومیه

1- تهیه پیش نویس نامه در اتوماسیون مکاتبات توسط کارشناس پژوهشی پزوهشکده خطاب به معاون پژوهشی دانشگاه به همراه فرم درخواست حق داوری.

2-امضا نامه توسط ریاست پژوهشکده در اتوماسیون مکاتبات . 

3-تایید و ارجاع نامه توسط معاون پژوهشی دانشگاه به معاون اداری و مالی دانشگاه از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری.

4- ارجاع نامه به عامل مالی پژوهشکده  از طریق اتوماسیون مکاتبات جهت پرداخت .

 

کل فرآیند در مدت زمان دو روز انجام می گیرد.