دانشگاه ارومیه

1- تکمیل فرم  درخواست اقساط طرح تحقیقاتی مربوطه توسط مجری و تحویل به کارشناس پژوهشی پژوهشکده.

2- تایید کارشناس پژوهشی با اخذ امضاء مجری طرح.

3- تایید مدیر گروه مربوطه بصورت دستی .

4- تایید ریاست پژوهشکده و ابلاغ به عامل مالی  توسط اتوماسیون مکاتبات.

5-تهیه پیش نویس نامه درخواست قسط طرح بوسیله سیستم اتوماسیون مکاتبات توسط کارشناس پژوهشی پژوهشکده از معاون اداری و مالی.

6-پرداخت قسط به مجری توسط عامل مالی.

کل فرآیند در مدت زمان یک روز انجام می گیرد.