دانشگاه ارومیه

1-مشخص نمودن موضوع پروپوزال بصورت تایپی.

2-طرح در گروه و تصویب پروپوزال بصورت دست نویس. (حداکثر 3 روز)

3-برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال با حضور اساتید راهنما و داوران(فقط برای دانشجویان دکتری) (حداکثر 1 هفته)

4-ثبت در سامانه iran doc و تایید آن (1 روز)

5-ارسال صورتجلسه و نامه گروه و تایید iran doc به معاونت آموزشی دانشگاه از طریق اتوماسیون مکاتبات . (حداکثر 2 روز)

6-تصویب در معاونت آموزشی و ابلاغ حکم  صادره به پژوهشکده. (حداکثر 10 روز)