دانشگاه ارومیه

1-ارایة پروپوزال اولیه پایان نامه به کارشناس پژوهش پژوهشکده پس از تایید مدیر گروه بوسیله پست الکترونیکی .

2-ارسال پروپوزال اولیه به اعضای هیأت علمی پژوهشکده  توسط کارشناس  پژوهشی پژوهشکده از طریق پست الکترونیکی جهت بررسی.  (2 روز)

3-اعلام طرح پایان نامه در دستور جلسه دعوتنامة اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده از طریق اتوماسیون مکاتبات .  (حداکثر 3 هفته)

4-بررسی و تصویب موضوع پروپوزال در جلسة شورای پژوهشی پژوهشکده (1 روز)

5-اجرای پایان نامه در پژوهشکده (1 روز)