دانشگاه ارومیه

 

هدف فرآیند : تصویب نمودن طرح تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی

1-ارایة پیش پروپوزال طرح توسط عضو هیئت علمی به مدیر گروه پژوهشکده از طریق پست الکترونیکی  و یا تحویل آن به کارشناس پژوهشی در پژوهشکده .  (فرم پیش پروپوزال طرح)

2- ارسال پیش پروپوزال به اعضای هیأت علمی پژوهشکده باز طریق پست الکترونیکی  توسط کارشناس پژوهشی پژوهشکده جهت بررسی. (یک روز)

3- طرحدر شورای پژوهشی و تصویب پیش پروپزال. (حداکثر تا 3 هفته)

4-آماده نمودن پیشنهادیه از طریق سامانة پژوهشی دانشگاه توسط کارشناس پژوهشی . (حداکثر تا 3 روز)

5-ارسال پیشنهادیه جهت ارزیابی به داوران از طریق سیستم پژوهشی توسط کارشناس پژوهشی . (حداکثر تا 5 ماه)

6-اعمال نظر داوران توسط مجری. از طریق سیستم پزوهشی توسط کارشناس پژوهشی . (حداکثر تا یک ماه)

7-ارسال پیشنهادیه و فرمهای داوری به معاونت پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم پزوهشی  توسط کارشناس پزوهشی جهت صدور حکم. (حداکثر 3 روز)

8-ابلاغ حکم به مجری طرح جهت شروع انجام پروژه از طریق سیستم مکاتبات در معاونت پژوهشی دانشگاه.(حداکثر تا 40 روز)