دانشگاه ارومیه

عنوان فرآیند: برگزاری کرسی آزاداندیشی

 نوع فرآیند: اصلی

هدف فرآیند: تضارب آراء و حاكم شدن فضاي عقلاني و علمي با رعایت اخلاق و منطق گفت‌ وگو در محيط‌ دانشگاهي

مقررات مورد عمل :

شرایط عمومی قید شده در آیین نامه

آیین نامه کرسی های آزاداندیشی به پیوست ضمیمه می گردد.

مراحل انجام کار:

تکمیل فرم درخواست و هماهنگی موافقین و مخالفین

بررسی درخواست مربوطه توسط هیئت کرسی های آزاداندیشی

اعلام مصوبات هیئت کرسیهای آزاداندیشی بعد از تشکیل جلسه

پیگیری درخواست توسط متقاضی جهت انجام امور جاری برنامه  کرسی اعم از هماهنگی داور،مجری، تبلیغات ، سالن،سرویس و....

مدت زمان انجام کار در هر مرحله از فرآیند:

تکمیل فرم درخواست  10 دقیقه

12 الی 14 روز بازه زمانی جهت تشکیل جلسه هیئت کرسی های آزاداندیشی

مدارک موردنیاز و فرم های مورد عمل در هر مرحله از فرآیند:

فرم درخواست

فرم نظرسنجی

فرم گزارش 

عنوان واحد، محل استقرار، نام متصدی انجام کار در هر مرحله از فرآیند و تعیین اوقات مراجعه:

دبیرخانه کرسی آزاداندیشی،مجتمع فرهنگی، دانشجوی درخواست کننده،کارشناس فرهنگی خانم ناصری،اعضای هیئت کرسی های آزاداندیشی،  ساعات اداری

نوع فناوری مورد استفاده برای انجام هر مرحله از فرآیند:

طراحی با نرم افزار و چاپ بنر، آرشیو بر روی CD