دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : اخذ معرفی نامه عضو هیئت علمی از سوی معاونت پژوهشی

2- مراجعه به دفتر حقوقی و اخذ فرم تعهد محضری

3- مراجعه به یکی از دفاتر رسمی و تنظیم سند با رعایت شرایط مقرر و تحویل آن

4- تحویل فرم تعهد محضری تکمیل شده به همراه مدارک لازم د مدارک ضامنین به دفتر حقوقی

5- اخذ چک ضمانت

6- دریافت فرم تعهد محضری تائید شده به متقاضی

7-  ارسال مدارک اخذ شده به معاونت پژوهشی

مدت انجام فرآیند : دو روز

یک نسخه از اطلاعات در بایگانی دفتر حقوقی نگهداری می شود.

مدارک مورد نیاز :

1-کپی از تمام صفحات شناسنامه

2-کپی کارت ملی

3-اصل سند تعهد محضری

4- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامنین