دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : اخذ تعهد محضری و تحویل آن به معاونت پژوهشی

1- دریافت معرفی نامه از هیئت اجرایی جذب

2- مراجعه به دفتر حقوقی و تحویل معرفی نامه

3- دریافت فرم تعهد محضری

4- مراجعه به یکی از دفاتر رسمی و تنظیم سند با رعایت شرایط مقرر و تحویل آن به دفتر حقوقی

5- تحویل فرم تعهد محضری تکمیل شده به همراه مدارک لازم  د مدارک ضامنین به دفتر حقوقی

6- دریافت فرم تعهد محضری تائید شده به متقاضی

مدت انجام فرآیند : دو روز

یک نسخه از اطلاعات در بایگانی دفتر حقوقی نگهداری می شود.

مدارک مورد نیاز :

1-    کپی از تمام صفحات شناسنامه

2-    کپی کارت ملی

3-   اصل سند تعهد محضری

4- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامنین