دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند: ارتقا سطح کارآیی و اثربخشی فعالیتهای کارکنان

1-  اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی از طرف واحد آموزش کارکنان از طریق اتوماسیوناداری و وب سایت

2-  ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره در مهلت معین شده

3-  هماهنگی با مدرس دوره جهت برگزاری دوره آموزشی

4-  شرکت ثبت نام کنندگان در دوره

5-  صدور گواهی نامه از طرف واحد مجری دوره

6-  احتساب امتیاز دوره در امتیازات کارکنان در سیستم کارگزینی