دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند:  فراهم نمودن شرایط برای استفاده کارکنان از تسهیلات بانکی

1- مراجعه فرد متقاضی( وام گیرنده  و یا ضامن ) به کارگزین مربوطه

2- ارائه اطلاعات مورد نیاز برای صدور گواهی اعم از شماره حساب ، مبلغ حکم کارگزینی ، نام بانک و شعبه آن و... ( 5 دقیقه )

3- ثبت اطلاعات درسیستم اتوماسیون اداری و صدور نامه ( 5 دقیقه )

4- ارسال نامه به مدیریت امور اداری جهت امضا ( 5 دقیقه )

5- دریافت نامه از دبیرخانه پس از ثبت ( 5 دقیقه )