دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند: فراهم سازی شرایط قطع ارتباط دائم و یا موقت کارکنان و  اعضای هیئت علمی با دانشگاه

1-   ارائه تقاضای کتبی کارکنان و هیئت علمی مبنی بر اخذ مرخصی بدون حقوق  از طریق اتوماسیون مکاتبات

2-   اخذ موافقت مسئول واحد مربوطه

3-  ارسال نامه موافقت قسمت به مدیریت امور اداری از طریق اتوماسیون مکاتبات ( 1 روز )

4-  ارجاع نامه به کارگزین مربوطه در صورت موافقت نهایی از طریق اتوماسیون مکاتبات( 5 دقیقه)

5-  تکمیل فرم تسویه حساب کارکنان و یا فرم تسویه حساب اعضاء هیئت علمی در قسمتهای مختلف دانشگاه ( 3 روز )

6-  تایید نهایی فرم تسویه حساب توسط رئیس اداره کارگزینی ( 5 دقیقه )

7-  مراجعه به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم خروج از خدمت  ( 10 دقیقه )

8-   ارسال احکام صادره به معاونت اداری و مالی جهت تایید از طریق اتوماسیون مکاتبات( 5 دقیقه)

9-  ارسال احکام امضا شده به دبیرخانه جهت ثبت ( 5 دقیقه)

10- دریافت یک نسخه از حکم خروج از خدمت توسط فرد متقاضی ( 5 دقیقه)