دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند:  برقراری حقوق و مزایای مربوط به مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده توسط کارکنان

1-  در یافت مجوز ادامه تحصیل از مدیریت امور اداری به هنگام شروع به ادامه تحصیل ( 1 روز )

2- استفاده از مرخصی استحقاقی و یا بدون حقوق در دو سوم از مدت زمان تحصیل

3- ارائه گواهینامه موقت پایان تحصیلات به  دبیرخانه جهت ارسال الکترونیکی به مدیریت امور اداری ( 5 دقیقه )

4- ارجاع گواهینامه به کارگزین مربوطه جهت استعلام از  مرکز صادر کننده آن( 30 دقیقه )

5-  وصول جواب استعلام  و بررسی تناسب رشته تحصیلی و شغل مورد تصدی متقاضی توسط کارگزینی

6- ارائه مدارک به جلسه هیات اجرایی منابع انسانی جهت تصمیم گیری نهایی

7- درج نتیجه در صورتجلسه

8- ارجاع صورتجلسه به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم با مدرک تحصیلی بالاتر از تاریخ جلسه هیات اجرایی در سیستم کارگزینی