دانشگاه ارومیه

1-  ارائه درخواست کتبی متقاضی به مسئول واحد مربوطه از طریق اتوماسیون مکاتبات  

2-  اخذ موافقت مسئول واحد و ارسال نامه از طرف مسئول با بیان علت تغییر پست سازمانی برای فرد مذکور به معاونت اداری و مالی  از طریق اتوماسیون مکاتبات( 1 روز )

3-  ارائه درخواست و نامه مسئول به کارگزین مربوطه  از طریق اتوماسیون مکاتبات جهت بررسی شرایط احراز تغییر پست سازمانی در سیستم کارگزینی ( 1 روز )

4-  ارائه مدارک به همراه اعلام نتیجه بررسی کارگزینی  به جلسه هیات اجرایی جهت تصمیم گیری از طریق اتوماسیون مکاتبات

5-  استعلام از واحد طرح و برنامه در خصوص وجود پست سازمانی بلاتصدی ( 1 روز )

6-  اعلام نتیجه نهایی در صورتجلسه هیات اجرایی

7-  ارجاع به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم تغییر پست سازمانی در سیستم کارگزینی